Ulga dla suchej skóry.

Ukojenie skóry nadwrażliwej.

Regulamin Testu pod nazwą „Strefa Recenzentki Dermedic”
TEST PRODUKTÓW DERMEDIC – wiosna 2016

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.1. Organizatorem Testu pod nazwą „Strefa Recenzentki Dermedic” (dalej zwanego: „Testem”) jest  Biogened S.A. z siedzibą w Łodzi ul. Pojezierska 99, 91-342 Łódź (dalej zwana: „Organizatorem”).

1.2.Test jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3. Regulamin Testu dostępny jest zarówno w siedzibie Organizatora, jak też na stronie internetowej: www.testujprodukt.dermedic.pl.

1.4. Uczestnikiem Testu może być kobieta, pełnoletnia, zamieszkująca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

1.5.W Teście nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora  oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Testu, jak również członkowie rodzin w/w pracowników i współpracowników.

1.6. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Testu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Testu oraz dokonania wyboru Testujących, Organizator powoła Komisję Testu
(„Strefy Recenzentki”) w składzie osób wydelegowanych do tego zadania.

1.7. Produkty przeznaczone do testowania (dalej „Produkt Testowy”) to:
       -100 x krem-żel ultranawilżający Hydrain 3 Hialuro marki DERMEDIC
       -100 x kojący krem nawilżający Tolerans marki DERMEDIC
       -100 x antybakteryjny żel do mycia Normacne marki DERMEDIC

1.8. Przyrzekającym Produkty do testowania jest Biogened S.A., ul. Pojezierska 99, 91-342 Łódź.

2. ZAŁOŻENIA TESTU

2.1. Test będzie ogłoszony na stronie internetowej www.testujprodukt.dermedic.pl.

2.2. Test będzie trwać w dniach 04.05.2016-14.07.2016 i zostanie ogłoszony wraz z datą ukazania się ogłoszenia o Teście na stronie internetowej www.testujprodukt.dermedic.pl.

2.3. Wyniki Testu i lista Testujących zawierająca imiona, nazwiska i miasto Uczestniczek zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.testujprodukt.dermedic.pl w terminie nie później niż 3 dni od zakończenia zbierania ankiet i recenzji, o których mowa w pkt. 3.7. i 3.8. niniejszego regulaminu.

3. ZASADY PROWADZENIA TESTU:

3.1. Aby wziąć udział w Teście, należy w terminie 04.05.2016-16.06.2016 roku dokonać rejestracji na stronie internetowej www.testujprodukt.dermedic.pl.

3.2. Warunkiem uczestnictwa w Teście jest poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie www.testujprodukt.dermedic.pl, w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz odesłanie wypełnionego formularza do Organizatora pocztą elektroniczną.

3.3. 300 Uczestniczek, które dokonają rejestracji w sposób i w terminie określonym w Regulaminie, zostanie wybranych do przetestowania jednego z trzech dostępnych w Teście Produktu Testowego. Wyłonienia Uczestniczek dokona Komisja Testu, o której mowa w pkt.1.6.

3.4. Jedna osoba może wziąć udział w danym  teście tylko 1 raz. Użytkownicy będą identyfikowani za pomocą imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, jak i adresu mailowego.


3.5. Wybrani Testujący zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu się do Testu poprzez ogłoszenie wyników z podaniem imienia, nazwiska i miasta Uczestniczek na stronie www.testujprodukt.dermedic.pl.


3.6. Organizator oświadcza, że dane osobowe Uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego, adresu e-mailowego lub odpowiednio adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Biogened S.A. z siedzibą przy ul. Pojezierskiej 99, 91-342 Łódź w celu realizacji umowy przystąpienia do Testu i jego prawidłowego przeprowadzenia lub marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora Testu. Gwarantujemy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania ich usunięcia z bazy Biogened S.A. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne.

3.7. Do dnia 10.07.2016 r. Testujący otrzyma od Organizatora prywatną wiadomość z linkiem do ankiety wynikowej i formularza recenzji, którą zobowiązany jest wypełnić i odesłać do Organizatora w dniach 11.07.2015–14.05.2015. jako załączniki do wiadomości e-mail: strefa-recenzentki@dermedic.pl


3.8. W przypadku gdy Testujący nie wypełni ankiety i recenzji, o której mowa w ust. 3.7, oraz nie odeśle ich do Organizatora, będzie zobowiązany do zwrotu otrzymanego Produktu Testowego. W przypadku nie odebrania paczki – ustalana będzie przyczyna a ponowne wysłanie nastąpi tylko jeden raz.


3.9. Przystąpienie do Testu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne
ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu i o zawarciu z Organizatorem umowy o przystąpieniu do Testu.


3.10. Recenzje przesłane przez Uczestników Testu nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich oraz dóbr osobistych tych osób. Uczestnicy oświadczają, że dysponują prawami do przedmiotowych recenzji. Uczestnicy Testu, którzy przyślą recenzje, ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia ich praw, w tym majątkowych i osobistych praw autorskich osób trzecich oraz dóbr osobistych tych osób, zgłoszone wobec Organizatora w związku z tymi recenzjami.


3.11. Uczestnicy Testu, o których mowa w pkt 3.3, z chwilą odesłania do Organizatora  wypełnionej ankiety i wystawionej recenzji udzielają Organizatorowi, tj.  Biogened S.A., ul. Pojezierska 99, 91-342 Łódź, dalej „Biogened S.A” nieodpłatnie licencji  na wykorzystanie  wyników ankiety oraz recenzji wystawionych przez Uczestniczki (łącznie dalej nazywane Dziełem), bez ograniczenia czasowego i terytorialnego na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalania i zwielokrotniania Dzieła - wytwarzania określoną techniką egzemplarzy Dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dzieło utrwalono - wprowadzania do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c) rozpowszechniania Dzieła poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publicznego udostępniania Dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
d) publicznego udostępniania Dzieła i jego fragmentów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności na domenach internetowych www.testujprodukt.dermedic.pl; www.dermedic.pl oraz na oficjalnych fanpagach  marki Dermedic na facebooku https://www.facebook.com/pages/Dermedic/108885635863525?fref=ts; oraz Instagramie https://instagram.com/dermedic_polska/
e)rozpowszechnienie w postaci wydania elektronicznego za pośrednictwem sieci informatycznej; rozpowszechnienie w sieci teleinformatycznej, internecie,
f) wykorzystanie Dzieła i jego fragmentów dla potrzeb prowadzenia promocji i reklamy, w formie reklamy prasowej, telewizyjnej, zewnętrznej i internetowej, na stronach i domenach internetowych wskazanych
w niniejszym punkcie w podpunkcie d,
g) przy zastrzeżeniu, że przy wszystkich materiałach znajdzie się informacja, że źródłem danych jest serwis dermedic.pl.

4. PRZYZNAWANIE PRODUKTÓW:

4.1. Do dnia 17.06.2016 Komisja Klubu Strefa Recenzentki w składzie określonym przez Organizatora wybierze 300 Uczestniczek, które wezmą udział w Teście Produktów Testowych.


4.2. Uczestniczki  będą powiadomione  o wyłonieniu do udziału w Teście Produktowym  poprzez ogłoszenie na stronie Testu www.testujprodukt.dermedic.pl w terminie najpóźniej do dnia wskazanego w pkt 4.1. powyżej.


4.3. Produkt Testowy zostanie nieodpłatnie dostarczony do Testujących kurierem na adres zamieszkania podany w formularzu rejestracyjnym, o którym mowa w ust. 3.2, do 21.06.2016. Produkt nie podlega zamianie na gotówkę. Sprzedaż Produktu jest niedozwolona.


4.4. Przyrzekający Produkty Testowe oświadcza, że wartość każdego z Produktów Testowych przewidzianych w ramach niniejszego Testu nie przekracza kwoty 760 PLN netto, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993r. Nr 90, poz. 416 z późn. zm.), a więc produkty te wolne są od podatku dochodowego.


4.5. Każdy Testujący ma prawo tylko do jednego Produktu Testowego – do wyboru z trzech dostępnych w Teście.


4.6. W przypadku nie podjęcia przez Testującego Produktu Testowego w terminie 14 dni od dnia postawienia go do dyspozycji Testującego (awizacja przesyłki kurierskiej), prawo do wzięcia udziału w Teście wygasa.  

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


5.1. W celu umożliwienia jak najszybszej dyskwalifikacji osób łamiących zasady Testu, prosimy o zgłaszanie przypadków łamania Regulaminu przez uczestników biorących udział w teście, niezwłocznie, na adres mailowy: strefa-recenzentki@biogened.pl


5.2. Reklamacje dotyczące organizacji lub przebiegu Testu Uczestnicy  powinni zgłaszać w formie pisemnej w terminie 40 dni od dnia publikacji na stronie www.testujprodukt.dermedic.pl lub na adres Organizatora: „Biogened S.A. ul. Pojezierska 99, 91-342 Łódź z dopiskiem o treści: Reklamacja – test produktów Dermedic – wiosna 2016. Reklamację należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego placówki nadawczej.


5.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu Uczestniczki, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.


5.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: „Komisją") powołaną przez Organizatora.


5.5. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego regulaminu.


5.6. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


5.7. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres podany przez Uczestnika.


5.8. Niniejszy Regulamin może być zmieniony lub poprawiony przez Organizatora w każdym czasie. Nowa wersja Regulaminu zostanie opublikowana w taki sam sposób, jak wersja pierwotna Regulaminu.


5.9. Regulamin obowiązuje od dnia 04 maja 2016 roku.